Terpstraschool Loosdrecht
Telefoon nummer: 035 5823864

Communicatie

Op de Terpstraschool wordt van iedereen verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Een goede samenwerking tussen alle partijen is hierbij voorwaarde.

Wij creëren een goede samenwerking door de ouders zoveel mogelijk informatie te geven (transparant).

Met uitzondering van de persoonlijke dossiers van andere leerlingen en de dossiers van de leerkrachten zijn nagenoeg alle gegevens voor de ouders beschikbaar.

Een goede samenwerking tussen leerkracht en ouders is van groot belang, waarbij wederzijds vertrouwen, respect en begrip uitgangspunten zijn. Ouders en verzorgers zijn partners met wie de school in dialoog treedt. Wederzijds respect en elkaar serieus nemen staan hierbij centraal.

Een constructieve communicatie tussen school en ouders wordt bevorderd door onderstaande richtlijnen:

  1. Laat ouders weten dat zij welkom zijn op school en benadruk dat school en ouders een gemeenschappelijk belang hebben: het kind.
  2. Hanteer de zorgstructuur van de school als kader voor communicatie
  3. Benoem dat het gedrag van de leerling op school anders kan zijn dan thuis.
  4. Besteed aandacht aan de positieve aspecten en verwoord de zorgen helder.
  5. Wees duidelijk over de bedoelingen van de school.

Parnassys

Als school hanteren we een administratiesysteem Parnassys. Ouders krijgen inzicht in gegevens van hun kind(eren) via het ouderportaal, na inlog.

Schoolgids

De schoolgids van de Terpstraschool wordt elk jaar geactualiseerd. De nieuwste versie is terug te vinden de op de website van de school. In de schoolgids staat alle informatie die ouders/verzorgers nodig hebben om te weten waar zij informatie kunnen vinden over de school en andere praktische informatie. De schoolgids is na instemming door de medezeggenschapsraad vastgesteld door het College van Bestuur (CvB).

Maandkalender

Elke maand komt er een maandkalender op de website en wordt deze naar ouders gemaild. Alleen in juli/augustus is er geen maandkalender.

Website

Op de website van onze school staat informatie over de school.

De doelstelling van de website:

  1. Met de website willen we via internet informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daar naar op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de school, de schoolgids, het schoolplan en verslagen over de verschillende activiteiten hier op school. We richten ons hierbij zowel op de ouders wiens kinderen op onze school zitten, als op hen die belangstelling voor onze school hebben.
  2. Op de website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school.

Verantwoording:

  1. De website is mede opgebouwd uit informatie uit de schoolgids van de school. Hierdoor is er zekerheid dat de meest relevante informatie goedgekeurd is door alle geledingen van de school.
  2. Aanvullende informatie, foto's met betrekking tot activiteiten worden geplaatst n.a.v. verschillende activiteiten.
  3. De informatie op de website wordt zorgvuldig samengesteld, desondanks kunnen er aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Facebook

Facebook wordt gebruikt voor promotionele doeleinden voor en over de Terpstraschool.

E-mail

De leerkrachten van de Terpstraschool inventariseren jaarlijks de e-mailadressen van de ouders/verzorgers, zodat korte boodschappen voor schooldoeleinden via de mail kunnen verlopen. Om te voorkomen dat alle aangeschreven e-mailadressen te zien zijn, worden groepsmails verstuurd via Parnassys.

Groepsapp

Het is mogelijk dat ouders van een groep een groepsapp opstarten om onderling snel te kunnen communiceren. Lid worden van die groep kan alleen nadat iemand zelf actief zijn gegevens heeft aangemeld (niet bij geen reactie bent u lid).

Het persoonlijk gesprek

Indien nodig, nodigt de directie, de intern begeleider of de groepsleerkracht van de school ouders of groepen ouders uit voor een (persoonlijk) gesprek, bijvoorbeeld wanneer de procedures in het pestprotocol dat noodzakelijk maken of de leerresultaten van een kind.

Gesprek met nieuwe (mogelijk toekomstige) ouders

Informatie vertrekken over de Terpstraschool, voordat zij hun kind aanmelden op de school, kunnen ouders een afspraak maken met de directie van de school en zich aanmelden voor een rondleiding . Tijdens dit gesprek zal de directie in hoofdlijnen over de school spreken en kunnen ouders gericht vragen stellen. Meestal zal het gesprek worden afgesloten met een rondleiding door de school. Wanneer een leerling bij aanmelding nog geen vier jaar oud is zal deze automatisch geplaatst worden, mits er geen wachtlijst is.

Bij aanmelding (tussentijds) wordt naast de overdrachtsrapportage, telefonisch contact tussen intern begeleiders van de scholen, ook het eventuele onderwijskundig rapport opgevraagd bij de vorige school. Na de overdracht van de vorige school wordt, in overleg met leerkracht, IB-er en directie , door de directeur formeel besloten of de leerling wel of niet geplaatst wordt.

Klassenouders

Elke groep heeft één of twee klassenouders. De klassenouder ondersteunt de leerkrachten bij activiteiten binnen de klas. De klassenouder is de schakel tussen (hulp)ouders/verzorgers en de leerkracht. De klassenouder regelt bijvoorbeeld hulpouders. Klassenouders versturen een e-mail in overleg met de leerkracht of directie.

Startgesprekken

Bij aanvang van het schooljaar vindt er een gesprek plaats tussen leerkracht ouders en kind (vanaf groep 5) Het gaat dan over de verwachtingen van ouders omtrent begeleiding en de specifieke aandachtspunten die zij met de leerkracht willen delen.

Rapportgesprekken

Voorafgaande aan de rapportgesprekken worden in november/december voortgangsgesprekken gehouden. In februari/maart en juni/juli zijn er rapportagegesprekken. De eerste twee momenten (nov. en febr.) worden ingedeeld door de leerkracht, qua tijd en dag. De laatste is op aanvraag van of de leerkracht of de ouders/verzorgers. Tijdens de gesprekken wordt besproken hoe de leerling zich ontwikkelt. Hiervoor worden zowel methodetoets resultaten als leerlingvolgsysteemresultaten voor gebruikt. Bij deze gesprekken zijn leerlingen vanaf groep 5 welkom. Ouders beslissen of de leerling meekomt naar het gesprek. Bij gescheiden ouders worden beide ouders verwacht op hetzelfde tijdstip. In overleg met de leerkracht kan hiervan afgeweken worden.

Adviesgesprekken VO

In november/december nodigt de groepsleerkracht de leerlingen en ouders/verzorgers van groep 8 uit om te vertellen welk definitief schooladvies de leerling krijgt. Bij gesprek zijn aanwezig: leerling, ouders, groepsleerkracht(en) en eventueel een directielid.

Als voorloper hierop wordt eind groep 7 (juni) al een voorlopig advies gegeven betreffende de schoolkeuze VO. Ook aan ouders wordt dan gevraagd naar hun mening omtrent die schoolkeuze.

Telefoon

De school is telefonisch bereikbaar. Als er niemand beschikbaar is om de telefoon op te nemen, kan de ouder/verzorger een e-mail sturen naar terpstra@proceon.nl. Het telefoonnummer staat vermeld in de schoolgids en in de publieke bronnen. Als een ouder de leerkracht van haar kind of een andere medewerker van de school wil spreken, kan zij via dit nummer de betreffende persoon bereiken. De leerkracht is buiten lestijden bereikbaar tot maximaal 17.00 uur. De andere medewerkers (directie, intern begeleiders, administratief medewerkster, conciërge) zijn meestal onder schooltijd wel bereikbaar . Als een kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, moet de ouders/verzorgers de school daarvan telefonisch op de hoogte stellen, ruim vóór 8.15 uur, aanvang van de school of een email naar de leerkracht sturen.

Mr. J. Terpstraschool

Nieuw Loosdrechtsedijk 65
1231 KM Loosdrecht
tel. 035-5823864

Informatie

Groepen